FANDOM


Shining Hope Road
輝望道(シャイニング・ホープ・ロード)
ShiningHopeRoad-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Con Đường Ước Vọng Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
輝望道
シャイニング・ホープ・ロード
 Tên Nhật (Chuẩn) 輝望道
シャイニング・ホープ・ロード
 Tên Nhật (rōmaji) Shainingu Hōpu Rōdo
 Tên Hàn 샤이닝 호프 로드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 62829077
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.