FANDOM


Shining Draw
シャイニング・ドロー
ShiningDraw-20TH-JP-OP
 Tên Việt Rút Thiên Quang
 Tên Nhật シャイニング・ドロー
 Tên Nhật (rōmaji) Shainingu Dorō
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.