FANDOM


Shield Worm
シールド・ワーム
ShieldWorm
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 800/2000
Mã số 15939448
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi, nó sẽ chuyển về Thế Thủ. Sau đó, đưa 1 lá bài từ đầu Bộ bài của đối thủ xuống Mộ bài với mỗi quái thú mặt-ngửa Loại-Insect bạn điều khiển.
English Description
When this card is Summoned, it is changed to Defense Position. Then, send 1 card from the top of your opponent's Deck to the Graveyard for each face-up Insect-Type monster you control.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.