FANDOM


Shadow Spell
(やみ)(じゅ)(ばく)
ShadowSpell
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 29267084
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; nó giảm 700 ATK, đồng thời nó không thể tấn công hoặc thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi nó rời sân, hủy lá này.
English Description
Activate this card by targeting 1 face-up monster your opponent controls; it loses 700 ATK, also it cannot attack or change its battle position. When it leaves the field, destroy this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.