Shadow-Imprisoning Mirror
暗闇を吸い込むマジック・ミラー
ShadowImprisoningMirror.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 99735427
Mô tả Hiệu ứng
Vô hiệu các hiệu ứng của tất cả quái thú ÁM được kích hoạt trên sân hoặc trong Mộ bài.
English Description
Negate all DARK monster effects activated on the field or in the Graveyard.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.