Shaddoll Zefranaga
イェシャドール-セフィラナーガ
ShaddollZefranaga-CROS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật イェシャドール-セフィラナーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Yeshadōru - Sefiranāga
 Tên Nhật (Dịch) Je Shaddoll Sephira-Naga
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 100
 Mã số 58016954
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.