FANDOM


Shaddoll Fusion
影依融合(シャドール・フュージョン)
ShaddollFusion-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
影依融合
シャドール・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 影依融合
シャドール・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Shadōru Fyūjon
 Tên Hàn 섀도르 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 44394295
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.