FANDOM


Shaddoll Falco
シャドール・ファルコン
ShadollFalcon
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Tuner
ATK/DEF 600/1400
Mã số 37445295
Loại Hiệu ứng Flip, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Shaddoll" trong Mộ bài của bạn, trừ "Shaddoll Falco"; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ mặt-úp.
Nếu lá này được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ mặt-úp. Bạn chỉ có thể dùng 1 hiệu ứng của "Shaddoll Falco" mỗi lượt, và duy nhất một lần trong lượt đó.
English Description
FLIP: You can target 1 "Shaddoll" monster in your Graveyard, except "Shaddoll Falco"; Special Summon it in face-down Defense Position.
If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can Special Summon it in face-down Defense Position. You can only use 1 "Shaddoll Falco" effect per turn, and only once that turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.