FANDOM


Shaddoll Core
影依の原核(シャドールーツ)
ShaddollCore-DUEA-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 04904633
Loại Hiệu ứng Effect,Condition,Trigger-like
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt lá này như là Quái thú Hiệu ứng (Loại-Spellcaster/ÁM/Cấp 9 sao/ATK 1450/DEF 1950). (Lá này đồng thời vẫn là Bài Bẫy.) Nếu Triệu hồi theo cách này, bạn có thể thay thế lá này cho bất kỳ 1 Hệ nào của Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên Quái thú Dung hợp "Shaddoll". Nếu lá này được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ bài của bạn, trừ "Shaddoll Core"; lấy nó về tay bạn.
English Description
Special Summon this card as an Effect Monster (Spellcaster-Type/DARK/Level 9/ATK 1450/DEF 1950). (This card is also still a Trap Card.) If Summoned this way, you can substitute this monster for 1 Fusion Material Monster that lists an Attribute, on a "Shaddoll" Fusion Monster Card. If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap Card in your Graveyard, except "Shaddoll Core"; add it to your hand.
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.