FANDOM


Shaddoll Construct
シャドール・ネフィリム
ShaddollConstruct-LVP1-JP-SR
 Tên Nhật シャドール・ネフィリム
 Tên Nhật (rōmaji) Shadōru Nefirimu
 Tên Nhật (Dịch) Shaddoll Nephilim
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fairy / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.