FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:31, ngày 12 tháng 7 năm 2014Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (520 byte) (+520)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Bài Bẫy |OtherName = |tennhat = {{Ruby|盗|とう}}{{Ruby|賊|ぞく}}の{{Ruby|七|なな}}つ{{Ruby|道|どう}}{{Ruby|具|…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.