FANDOM


Seven Tools of the Bandit
(とう)(ぞく)(なな)(どう)()
SevenToolsoftheBandit
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 03819470
Mô tả Hiệu ứng
Khi Bài Bẫy được kích hoạt: Trả 1000 Điểm Gốc; vô hiệu sự kích hoạt, và nếu làm vậy, hủy nó.
English Description
When a Trap Card is activated: Pay 1000 LP; negate the activation, and if you do, destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.