Set Rotation
(ぼん)(まわ)
SetRotation-MP18-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ぼん
まわし
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼん
まわ
 Tên Nhật (rōmaji) Bonmawashi
 Tên Hàn 무대회전
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 73468603
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.