FANDOM


Legendary Dragon Decks
Quốc tế Anh
Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
[[]] [[]]1
Legendary Dragons of Atlantis Deck
LEDD-ENA00 Dark Magician the Dragon Knight Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENA01 Dark Magician Common Quái thú Thường3
LEDD-ENA02 Dark Magician Girl Common Quái thú Hiệu ứng1
LEDD-ENA03 Apprentice Illusion Magician Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENA04 Magician's Robe Common Quái thú Hiệu ứng2
LEDD-ENA05 Magician's Rod Common Quái thú Hiệu ứng2
LEDD-ENA06 Skilled Dark Magician Common [[]]3
LEDD-ENA07 Legendary Knight Timaeus Common [[]]1
LEDD-ENA08 Legendary Knight Critias Common [[]]1
LEDD-ENA09 Legendary Knight Hermos Common [[]]1
LEDD-ENA10 Breaker the Magical Warrior Common Quái thú Hiệu ứng1
LEDD-ENA11 Magical Exemplar Common [[]]1
LEDD-ENA12 Big Shield Gardna Common [[]]1
LEDD-ENA13 Absolute Crusader Common Quái thú Hiệu ứng2
LEDD-ENA14 Dark Magic Curtain Common [[]]1
LEDD-ENA15 Dark Magical Circle Ultra Rare Bài Phép Duy trì1
LEDD-ENA16 Illusion Magic Common Bài Phép Tức thời1
LEDD-ENA17 Dark Magic Expanded Common Bài Phép Tức thời1
LEDD-ENA18 Dark Magic Inheritance Common [[]]1
LEDD-ENA19 Thousand Knives Common [[]]1
LEDD-ENA20 Dark Magic Attack Common [[]]1
LEDD-ENA21 The Eye of Timaeus Common [[]]1
LEDD-ENA22 The Fang of Critias Common [[]]1
LEDD-ENA23 The Claw of Hermos Common [[]]1
LEDD-ENA24 Legend of Heart Common [[]]1
LEDD-ENA25 Swords of Revealing Light Common [[]]1
LEDD-ENA26 Pot of Duality Common Bài Phép Thông thường1
LEDD-ENA27 Reinforcement of the Army Common [[]]1
LEDD-ENA28 Eternal Soul Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENA29 Magician Navigation Ultra Rare Bài Bẫy Thông thường1
LEDD-ENA30 Dark Renewal Common [[]]1
LEDD-ENA31 Crush Card Virus Common Bài Bẫy Thông thường1
LEDD-ENA32 Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường1
LEDD-ENA33 Tyrant Wing Common [[]]1
LEDD-ENA34 Dark Paladin Common [[]]1
LEDD-ENA35 Amulet Dragon Common [[]]1
LEDD-ENA36 Dark Magician Girl the Dragon Knight Common [[]]1
LEDD-ENA37 Doom Virus Dragon Common [[]]1
LEDD-ENA38 Tyrant Burst Dragon Common [[]]1
LEDD-ENA39 Mirror Force Dragon Common [[]]1
LEDD-ENA40 Time Magic Hammer Common [[]]1
LEDD-ENA41 Rocket Hermos Cannon Common [[]]1
LEDD-ENA42 Goddess Bow Common [[]]1
LEDD-ENA43 Red-Eyes Black Dragon Sword Common [[]]1
Cyber Dragon Deck
LEDD-ENB00 Chimeratech Megafleet Dragon Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENB01 Cyber Dragon Common Quái thú Hiệu ứng3
LEDD-ENB02 Cyber Dragon Zwei Common [[]]2
LEDD-ENB03 Cyber Dragon Drei Common [[]]2
LEDD-ENB04 Cyber Dragon Core Common [[]]3
LEDD-ENB05 Proto-Cyber Dragon Common [[]]1
LEDD-ENB06 Cyber Valley Common [[]]2
LEDD-ENB07 Cyber Phoenix Common [[]]2
LEDD-ENB08 Cyber Dinosaur Common [[]]1
LEDD-ENB09 Cyber Eltanin Common [[]]2
LEDD-ENB10 Armored Cybern Common [[]]1
LEDD-ENB11 Machina Fortress Common [[]]1
LEDD-ENB12 Cyber Repair Plant Common
Ultra Rare
[[]]3
LEDD-ENB13 Cybernetic Fusion Support Common [[]]1
LEDD-ENB14 Evolution Burst Common [[]]3
LEDD-ENB15 Power Bond Common [[]]2
LEDD-ENB16 Overload Fusion Common [[]]2
LEDD-ENB17 Future Fusion Common Bài Phép Duy trì1
LEDD-ENB18 Limiter Removal Common Bài Phép Tức thời1
LEDD-ENB19 Machina Armored Unit Common [[]]1
LEDD-ENB20 Cyber Network Common
Ultra Rare
[[]]2
LEDD-ENB21 Cyber Shadow Gardna Common [[]]1
LEDD-ENB22 Storming Mirror Force Common [[]]1
LEDD-ENB23 Quaking Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường1
LEDD-ENB24 Drowning Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường1
LEDD-ENB25 Cyber End Dragon Common [[]]1
LEDD-ENB26 Cyber Twin Dragon Common [[]]2
LEDD-ENB27 Chimeratech Overdragon Common [[]]1
LEDD-ENB28 Chimeratech Fortress Dragon Common Quái thú Hiệu ứng1
LEDD-ENB29 Chimeratech Rampage Dragon Common
Ultra Rare
[[]]2
LEDD-ENB30 Cyber Dragon Nova Common [[]]2
LEDD-ENB31 Cyber Dragon Infinity Ultra Rare [[]]1
Dimensional Dragons Deck
LEDD-ENC00 Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENC01 Odd-Eyes Pendulum Dragon Common
Ultra Rare
Quái thú Dao động Hiệu ứng2
LEDD-ENC02 Supreme King Dragon Odd-Eyes Common Quái thú Dao động Hiệu ứng1
LEDD-ENC03 Odd-Eyes Phantom Dragon Common [[]]2
LEDD-ENC04 Odd-Eyes Persona Dragon Common [[]]2
LEDD-ENC05 Odd-Eyes Mirage Dragon Common [[]]2
LEDD-ENC06 Performapal Odd-Eyes Light Phoenix Common Quái thú Dao động Hiệu ứng1
LEDD-ENC07 Performapal Odd-Eyes Unicorn Common Quái thú Dao động Hiệu ứng2
LEDD-ENC08 Performapal Skullcrobat Joker Common Quái thú Dao động Hiệu ứng2
LEDD-ENC09 Performapal Rain Goat Common [[]]1
LEDD-ENC10 Performapal U Go Golem Common Quái thú Dao động Hiệu ứng2
LEDD-ENC11 Nobledragon Magician Common Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng2
LEDD-ENC12 Odd-Eyes Gravity Dragon Common [[]]1
LEDD-ENC13 Sky Iris Common [[]]2
LEDD-ENC14 Odd-Eyes Fusion Common Bài Phép Thông thường1
LEDD-ENC15 Odd-Eyes Advent Common [[]]1
LEDD-ENC16 Spiral Flame Strike Common Bài Phép Thông thường2
LEDD-ENC17 Duelist Alliance Common Bài Phép Thông thường2
LEDD-ENC18 Pendulum Impenetrable Common [[]]2
LEDD-ENC19 Pendulum Storm Common Bài Phép Thông thường2
LEDD-ENC20 Pot of Riches Common Bài Phép Thông thường1
LEDD-ENC21 Terraforming Common Bài Phép Thông thường2
LEDD-ENC22 Echo Oscillation Common Bài Bẫy Duy trì1
LEDD-ENC23 Pendulum Reborn Common Bài Bẫy Thông thường2
LEDD-ENC24 Pendulum Switch Common Bài Bẫy Duy trì2
LEDD-ENC25 Starving Venom Fusion Dragon Ultra Rare Quái thú Dung hợp Hiệu ứng1
LEDD-ENC26 Supreme King Dragon Starving Venom Common Quái thú Dung hợp Hiệu ứng1
LEDD-ENC27 Odd-Eyes Vortex Dragon Common Quái thú Dung hợp Hiệu ứng1
LEDD-ENC28 Performapal Gatlinghoul Common Quái thú Dung hợp Hiệu ứng1
LEDD-ENC29 Clear Wing Synchro Dragon Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENC30 Supreme King Dragon Clear Wing Common Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng1
LEDD-ENC31 Odd-Eyes Meteorburst Dragon Common Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng1
LEDD-ENC32 Dark Rebellion Xyz Dragon Ultra Rare [[]]1
LEDD-ENC33 Supreme King Dragon Dark Rebellion Common Quái thú Xyz Hiệu ứng1
LEDD-ENC34 Odd-Eyes Absolute Dragon Common Quái thú Xyz Hiệu ứng1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.