FANDOM


Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
DPDG-EN001 Spiral Flame Strike Ultra Rare Bài Phép Thông thường
DPDG-EN002 Performapal Ballad Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
DPDG-EN003 Performapal Barracuda Super Rare Quái thú Dao động Hiệu ứng
DPDG-EN004 Speedroid Dominobutterfly Ultra Rare Quái thú Dao động Điều phối Hiệu ứng
DPDG-EN005 Pendulum Fusion Super Rare Bài Phép Thông thường
DPDG-EN006 Frightfur Daredevil Super Rare Quái thú Dung hợp Hiệu ứng
DPDG-EN007 Frightfur Reborn Ultra Rare Bài Phép Thông thường
DPDG-EN008 Raidraptor Replica Ultra Rare Bài Bẫy Thông thường
DPDG-EN009 Cyber Prima Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN010 Cyber Tutubon Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN011 Etoile Cyber Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN012 Cyber Petit Angel Rare Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN013 Cyber Angel Vrash Common Quái thú Tế lễ Hiệu ứng
DPDG-EN014 Cyber Angel Dakini Rare Quái thú Tế lễ Hiệu ứng
DPDG-EN015 Cyber Angel Benten Super Rare Quái thú Tế lễ Hiệu ứng
DPDG-EN016 Cyber Angel Idaten Common Quái thú Tế lễ Hiệu ứng
DPDG-EN017 Machine Angel Ritual Common Bài Phép Tế lễ
DPDG-EN018 Machine Angel Absolute Ritual Rare Bài Phép Tế lễ
DPDG-EN019 Ritual Sanctuary Ultra Rare Bài Phép Môi trường
DPDG-EN020 Dark Resonator Common Quái thú Điều phối Hiệu ứng
DPDG-EN021 Synkron Resonator Common Quái thú Điều phối Hiệu ứng
DPDG-EN022 Chain Resonator Common Quái thú Điều phối Hiệu ứng
DPDG-EN023 Mirror Resonator Common Quái thú Điều phối Hiệu ứng
DPDG-EN024 Red Resonator Rare Quái thú Điều phối Hiệu ứng
DPDG-EN025 Red Warg Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN026 Red Gardna Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN027 Red Sprinter Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN028 Red Mirror Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN029 Resonator Call Rare Bài Phép Thông thường
DPDG-EN030 Tyrant Red Dragon Archfiend Ultra Rare Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng
DPDG-EN031 Scarlight Red Dragon Archfiend Rare Quái thú Đồng bộ Hiệu ứng
DPDG-EN032 Red Wyvern Common Quái thú Thường
DPDG-EN033 Reject Reborn Common Bài Bẫy Thông thường
DPDG-EN034 King's Synchro Rare Bài Bẫy Thông thường
DPDG-EN035 Cipher Wing Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN036 Cipher Twin Raptor Rare Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN037 Cipher Mirror Knight Common Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN038 Cipher Etranger Rare Quái thú Hiệu ứng
DPDG-EN039 Neo Galaxy-Eyes Cipher Dragon Ultra Rare Quái thú Xyz Hiệu ứng
DPDG-EN040 Galaxy-Eyes Cipher Dragon Super Rare Quái thú Xyz Hiệu ứng
DPDG-EN041 Starliege Paladynamo Rare Quái thú Xyz Hiệu ứng
DPDG-EN042 Rank-Up-Magic Cipher Ascension Common Bài Phép Tức thời
DPDG-EN043 Double Cipher Common Bài Bẫy Thông thường
DPDG-EN044 Cipher Bit Common Bài Bẫy Thông thường
DPDG-EN045 Cipher Spectrum Common Bài Bẫy Thông thường
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.