FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:36, ngày 17 tháng 7 năm 2019Huykaiba (tường | đóng góp)‎ . . (6.347 byte) (+6.347)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Set list/đầu|region=EN|}} {{Set list/thân|DANE-EN000; Gnomaterial; Secret Rare }} {{Set list/thân|DANE-EN001; Firewall Guardian; Common }} {{Set li…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.