FANDOMSenju of the Thousand Hands
センジュ・ゴッド
 Tên Nhật センジュ・ゴッド
 Tên Hàn 천수의 신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 23401839
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.