FANDOM


Seismic Shockwave
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Huỷ lá này trong Giai đoạn Chờ thứ 3 của bạn sau khi kích hoạt. Kích hoạt lá này khi một quái thú Khủng Long ngửa mặt mà bạn điều khiển bị tiêu diệt và gửi vào Mộ (trừ trong Bước Thiệt hại): Chọn 3 Vùng Phép & Bẫy không dùng của đối thủ. Các Vùng đó không thể được dùng. Nếu lá này tự huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Khủng Long trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó vào tay bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Seismic Shockwave Activate only when a Dinosaur-Type monster on your side of the field is destroyed and sent to the Graveyard. Select 3 of your opponent's Spell & Trap Card Zones. You cannot select a Zone if a card is already in it. The selected Zones cannot be used. Destroy this card during your 3rd Standby Phase after activation. Then you can return 1 Dinosaur-Type monster from your Graveyard to your hand.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.