FANDOM


Seer's Passbook
()(けん)(つう)(ちょう)
 Tên Việt Sổ Thông Hành của Nhà Tiên Tri
 Tên Nhật (Kana)
けん
つう
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
けん
つう
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Yokentsūchō
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56256517
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác