FANDOM


Security Dragon
セキュリティ・ドラゴン
SecurityDragon-VJMP-JP-UR
 Tên Việt Cảnh Vệ Long
 Tên Nhật セキュリティ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sekyuriti Doragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1100 / 2
 Mã số 99111753
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.