FANDOM


Security Block
  • Nhật: セキュリティ・ブロック
  • Romaji: Sekyuriti Burokku
  • Việt: Khối An Ninh
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Quick-Play.svg Tức thời

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo trên sân; trong phần còn lại của lượt này, không người chơi nào nhận bất kì thiệt hại chiến đấu, quái thú được chọn cũng không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Security Block Target 1 Cyberse monster on the field; for the rest of this turn, neither player takes any battle damage, also the targeted monster cannot be destroyed by battle.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.