FANDOM


Secure Gardna
セキュア・ガードナー
SecureGardna-EXFO-EN-C-1E
 Tên Việt Cảnh Hộ Vệ
 Tên Nhật セキュア・ガードナー
 Tên Nhật (rōmaji) Sekyua Gādonā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 1000 / 1
 Mã số 02220237
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.