Secret Village of the Spellcasters
()(ほう)(ぞく)(さと)
SecretVillageoftheSpellcasters-OP05-EN-C-UE.png
 Tên Việt Ngôi Làng Bí Ẩn của Thuật Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぞくの
さと
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぞく
の里
さと
 Tên Nhật (rōmaji) Mahōzoku no Sato
 Tên Nhật (Dịch) Village of the Magic Tribe
 Tên Hàn 마법족의 마을
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 68462976
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.