FANDOM


Secret Sect Druid Dru
暗躍(あんやく)のドルイド・ドリュース
SecretSectDruidDru
Nhóm liên quan Secret Sect Druid
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1800/0
Mã số 24062258
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁM Cấp 4 sao có 0 ATK và/hoặc DEF trong Mộ bài của bạn, "Secret Sect Druid Dru"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong Thế Thủ mặt-ngửa. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Secret Sect Druid Dru" một lần trong lượt.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 DARK monster in your Graveyard with 0 ATK and/or DEF, except "Secret Sect Druid Dru"; Special Summon that target in face-up Defense Position. Its effects are negated. You can only use the effect of "Secret Sect Druid Dru" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.