FANDOM


Secret Sanctuary of the Spellcasters
()(ほう)(ぞく)(せい)(いき)
SecretSanctuaryoftheSpellcasters
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 25407643
Mô tả Hiệu ứng
Khi (một số) quái thú (trừ quái thú Loại-Spellcaster) được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên phần sân của đối phương lúc mà bạn điều khiển Bài Phép mặt-ngửa khác và đối phương không điều khiển Bài Phép mặt-ngửa nào: Quái thú đó không thể tấn công hoặc kích hoạt hiệu ứng của nó ở lượt này. (Áp dụng điều này kể cả nếu lá này rời sân.) Nếu bạn không điều khiển quái thú Loại-Spellcaster nào, hủy lá này.
English Description
When a monster(s) (except a Spellcaster-Type monster) is Normal or Special Summoned to your opponent's side of the field while you control another face-up Spell Card and your opponent does not control any face-up Spell Cards: That monster cannot attack or activate its effects this turn. (This applies even if this card leaves the field.) If you do not control any Spellcaster-Type monsters, destroy this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.