FANDOM


Secret Blast
仕込(しこ)爆弾(ばくだん)
SecretBlast-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
仕込
しこみ
爆弾
ばくだん
 Tên Nhật (Chuẩn) 仕込
しこ
み爆弾
ばくだん
 Tên Nhật (rōmaji) Shikomi Bakudan
 Tên Nhật (Dịch) Prepared Explosives
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 18252559
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.