FANDOM


Sea Monster of Theseus
テセウスの()(せい)(ぶつ)
SeaMonsterofTheseus-MP17-EN-ScR-1E
 Tên Việt Quái Vật Biển Cả của Theseus
 Tên Nhật (Kana) テセウスの
せい
ぶつ
 Tên Nhật (Chuẩn) テセウスの魔
せい
ぶつ
 Tên Nhật (rōmaji) Teseusu no Maseibutsu
 Tên Nhật (Dịch) Demonic Dweller of Theseus
 Tên Hàn 테세우스의 마서물
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Fusion / Tuner
 CÔNG / THỦ 2200 / 1800
 Mã số 96334243
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.