Scrapstorm
スクラップ・スコール
Scrapstorm.png
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 48445393
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Scrap" bạn điều khiển; đưa 1 quái thú "Scrap" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài, sau đó rút 1 lá bài, rồi hủy quái thú đó.
English Description
Target 1 "Scrap" monster you control; send 1 "Scrap" monster from your Deck to the Graveyard, then draw 1 card, then destroy that monster.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.