Scrap Worm
スクラップ・ワーム
ScrapWorm.png
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Insect/Tuner
ATK/DEF 500/100
Mã số 32761286
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp. Nếu lá này tấn công, nó sẽ bị hủy vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu. Nếu lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn, trừ "Scrap Worm", và lấy nó về tay bạn.
English Description
This card can attack your opponent directly. If this card attacks, it is destroyed at the end of the Battle Phase. If this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard, you can select 1 "Scrap" monster in your Graveyard, except "Scrap Worm", and add it to your hand.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.