FANDOM


Scrap Soldier
スクラップ・ソルジャー
ScrapSoldier
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Tuner
ATK/DEF 2100/700
Mã số 65503206
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ, trừ việc dùng Triệu hồi Đồng bộ của quái thú "Scrap". Nếu lá Thế Thủ mặt-ngửa này bị chọn làm mục tiêu tấn công, hủy lá này vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu. Nếu lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn, trừ "Scrap Soldier", và lấy nó về tay bạn.
English Description
This card cannot be used as a Synchro Material Monster, except for the Synchro Summon of a "Scrap" monster. If this face-up Defense Position card is selected as an attack target, destroy this card at the end of the Battle Phase. If this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard, you can select 1 "Scrap" monster in your Graveyard, except "Scrap Soldier", and add it to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.