FANDOM


Scrap Sheen
スクラップ・ポリッシュ
ScrapSheen
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 74439492
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiểnhủy nó. Tất cả quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển tăng thêm 1000 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Select 1 face-up "Scrap" monster you control and destroy it. All face-up "Scrap" monsters you control gain 1000 ATK until the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.