Scrap Shark
スクラップ・シャーク
ScrapShark.png
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fish/Effect
ATK/DEF 2100/0
Mã số 69155991
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi hiệu ứng của Quái thú Hiệu ứng hoặc Bài Phép/Bẫy được kích hoạt, hủymặt-ngửa này trên sân. Nếu lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài, bạn có thể đưa 1 quái thú "Scrap" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
When an Effect Monster's effect or a Spell/Trap Card is activated, destroy this face-up card on the field. If this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard, you can send 1 "Scrap" monster from your Deck to the Graveyard.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.