FANDOM


Scrap Searcher
スクラップ・サーチャー
ScrapSearcher
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 100/300
Mã số 92901944
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Scrap" bạn điều khiển, trừ "Scrap Seacher", bị hủyđưa vào Mộ bài lúc mà lá này ở trong Mộ bài, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn. Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt, hủy tất cả quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển, trừ quái thú "Scrap".
English Description
When a "Scrap" monster you control, except "Scrap Searcher", is destroyed and sent to the Graveyard while this card is in the Graveyard, you can Special Summon this card from your Graveyard. When this card is Special Summoned, destroy all face-up monsters you control, except "Scrap" monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.