FANDOM


Scrap Recycler
スクラップ・リサイクラー
ScrapRecycler
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 900/1200
Mã số 04334811
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hay Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại-Machine từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài. Một lần trong lượt: Bạn có thể xáo trộn 2 quái thú THỔ Loại-Machine Cấp 4 sao từ Mộ bài của bạn trở về Bộ bài; rút 1 lá bài.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Machine-Type monster from your Deck to the Graveyard. Once per turn: You can shuffle 2 Level 4 EARTH Machine-Type monsters from your Graveyard into the Deck; draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.