FANDOM


Scrap Orthros
スクラップ・オルトロス
ScrapOrthros
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Tuner
ATK/DEF 1700/1100
Mã số 64550682
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Lá này chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt bởi việc đang điều khiển quái thú "Scrap" mặt-ngửa. Khi Triệu hồi Đặc biệt bằng cách này, chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển, và hủy nó. Nếu lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn, trừ "Scrap Orthros", và lấy nó về tay bạn.
English Description
This card cannot be Normal Summoned or Set. This card can only be Special Summoned by controlling a face-up "Scrap" monster. When Special Summoned this way, select 1 face-up "Scrap" monster you control, and destroy it. If this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard, you can select 1 "Scrap" monster in your Graveyard, except "Scrap Orthros", and add it to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.