FANDOM


Scrap Lube
スクラップ・オイルゾーン
ScrapLube
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 22539270
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ bài. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu. Khi lá này rời sân, hủy quái thú đó. Khi quái thú đó rời sân, hủy lá này. Bạn không thể tiến hành Lượt Chiến đấu của bạn trong lượt bạn kích hoạt lá này.
English Description
Select 1 "Scrap" monster in your Graveyard. Special Summon that monster from the Graveyard. Its effects are negated. When this card is removed from the field, destroy that monster. When that monster is removed from the field, destroy this card. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.