FANDOM


Scrap Kong
スクラップ・コング
ScrapKong
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 2000/1000
Mã số 97000273
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường, hủy lá này. Khi lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn, trừ "Scrap Kong", và lấy nó về tay bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned, destroy this card. When this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard, you can select 1 "Scrap" monster in your Graveyard, except "Scrap Kong", and add it to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.