FANDOM


Scrap Hunter
スクラップ・ハンター
ScrapHunter
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1600/400
Mã số 55624610
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển, trừ lá này. Hủy nó và đưa 1 quái thú Tuner từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
Once per turn, you can select 1 face-up "Scrap" monster you control, except this card. Destroy it and send 1 Tuner monster from your Deck to your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.