FANDOM


Scrap Factory
スクラップ・ファクトリー
ScrapFactory
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 28388296
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú "Scrap" tăng thêm 200 ATKDEF. Khi (một số) quái thú "Scrap" mặt-ngửa trên sân bị hủy bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài (trừ lúc trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Scrap" từ Bộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Scrap Factory" một lần trong lượt.
English Description
All "Scrap" monsters gain 200 ATK and DEF. When a face-up "Scrap" monster(s) on the field is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Scrap" monster from your Deck. You can only use this effect of "Scrap Factory" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.