FANDOM


Scrap Crash
スクラップ・クラッシュ
ScrapCrash
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 05577649
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt khi quái thú "Scrap" bạn điều khiển bị hủyđưa vào Mộ bài. Hủy hết Bài Phép/Bẫy mặt-ngửa trên sân.
English Description
Activate only when a "Scrap" monster you control is destroyed and sent to the Graveyard. Destroy all face-up Spell/Trap Cards on the field.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.