FANDOM


Scrap Chimera
スクラップ・キマイラ
ScrapChimera
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1700/500
Mã số 56746202
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ, trừ cho việc Triệu hồi Đồng bộ quái thú "Scrap" và tất cả các Nguyên liệu Đồng bộ khác cũng phải là quái thú "Scrap". Khi lá này được Triệu hồi Thường, bạn có thể chọn 1 quái thú Tuner "Scrap" trong Mộ bài của bạn và Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
This card cannot be used as a Synchro Material Monster, except for the Synchro Summon of a "Scrap" monster and all the other Synchro Material Monsters must also be "Scrap" monsters. When this card is Normal Summoned, you can select 1 "Scrap" Tuner monster in your Graveyard and Special Summon it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.