FANDOM


Scrap Breaker
スクラップ・ブレイカー
ScrapBreaker
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2100/700
Mã số 51555725
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu đối phương có điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi lá này được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách này, chọn 1 quái thú "Scrap" mặt-ngửa bạn điều khiển, và hủy nó.
English Description
If your opponent controls a monster, you can Special Summon this card from your hand. When this card is Special Summoned this way, select 1 face-up "Scrap" monster you control, and destroy it.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.