FANDOM


Scrap Beast
スクラップ・ビースト
ScrapBeast
Nhóm liên quan Scrap
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Tuner
ATK/DEF 1600/1300
Mã số 19139516
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá Thế Thủ mặt-ngửa này bị chọn mục tiêu để tấn công, vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu: Hủy lá này. Nếu lá này bị hủy bởi hiệu ứng của bài "Scrap" và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Scrap" trong Mộ bài của bạn, trừ "Scrap Beast"; lấy mục tiêu đó về tay bạn.
English Description
If this face-up Defense Position card is targeted for an attack, at the end of the Battle Phase: Destroy this card. If this card is destroyed by the effect of a "Scrap" card and sent to the Graveyard: You can target 1 "Scrap" monster in your Graveyard, except "Scrap Beast"; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.