FANDOM


Scrap-Iron Signal
くず(てつ)のシグナル
ScrapIronSignal-DP23-JP-OP
 Tên Việt Tín Hiệu Phế Vụn Kim Loại
 Tên Nhật (Kana) くず
てつのシグナル
 Tên Nhật (Chuẩn) くず鉄
てつ
のシグナル
 Tên Nhật (rōmaji) Kuzutetsu no Shigunaru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.