Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() スカラマリオン
ScarmMalebrancheoftheBurningAbyss-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Scarm, Âm Binh của Hậu Giới
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き スカラマリオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
スカラマリオン
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Sukaramarion
 Tên Nhật (Dịch) Scaramallion, Malebranche of the Afterlife
 Tên Hàn 피안의 악귀 스칼라마리온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 84764038
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.