FANDOM


Scarlight Red Dragon Archfiend
レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト
ScarlightRedDragonArchfiend-DPDG-EN-R-1E
 Tên Việt Xích Quỷ Long Di Huyết
 Tên Nhật レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Dēmonzu Doragon Sukāraito
 Tên Nhật (Dịch) Red Daemon's Dragon Scarlight
 Tên Hàn 레드 데몬즈 드래곤 스카라이트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 80666118
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.