FANDOM


Scan Doll
  • Nhật: スキャンドール
  • Việt: Búp Bê Dò Quét
Hệ

HỎA.png HỎA

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể trả 1000 Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 1 Bài Bẫy trong Mộ của đối thủ; kích hoạt nó lên sân của đối thủ. Bạn có thể Hi sinh lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển; nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Giai đoạn Chiến đấulượt này.
CÔNG / 100   THỦ / 1600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Scan Doll When this card is Normal Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 Trap in your opponent's GY; activate it on your opponent's field. You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.