FANDOM


Sawnborrel Dragon
ソーンヴァレル・ドラゴン
 Tên Việt Đốc Pháo Long
 Tên Nhật ソーンヴァレル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sōnvareru Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Sawnvarrel Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.