Satellarknight Zefrathuban
竜星因士(イーサテラナイト)-セフィラツバーン
SatellarknightZefrathuban-CROS-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
竜星因士
イーサテラナイト-セフィラツバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 竜星因士
イーサテラナイト
-セフィラツバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Īsateranaito - Sefira Tsubān
 Tên Nhật (Dịch) Aesatellarknight Sephirathuban
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 96223501
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.