FANDOM


Satellarknight Unukalhai
星因士(サテラナイト) ウヌク
SatellaknightUnuk
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 01050186
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá này được Triệu hồi: Bạn có thể đưa 1 lá bài "tellarknight" từ Bộ bài của bạn vào Mộ bài, trừ "Satellarknight Unukalhai". Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Satellarknight Unukalhai" một lần trong lượt.
English Description
If this card is Summoned: You can send 1 "tellarknight" card from your Deck to the Graveyard, except "Satellarknight Unukalhai". You can only use this effect of "Satellarknight Unukalhai" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.